शालेय माहिती

डेक्कन एजुकेशन सोसायटी

नवीन मराठी शाळा,पुणे.

३४२ शनिवार पेठ , पुणे ३० फोन : ०२०-६७६५६८२०


महाराष्ट्र राज्य शासनमान्य


इ   १ ली ते  ४ थी  मराठी माध्यम


खाजगी अनुदानित प्राथमिक शाळा


UDISE  -  २७२५१८०१०१५ पटसंख्या १२९२